Διεύθυνση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει αναλάβει από το Σεπτέμβριο του 2004 την υποστήριξη και το σχεδιασμό των υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η  Διεύθυνση Πληροφορικής αποτελεί απόγονο του Κέντρου Δικτύων και Υπηρεσιών Τηλεματικής (ΚΕ.Δ.Υ.Τ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτούργησε παράλληλα με την ίδρυση της πανεπιστημιακής κοινότητας (Σεπτέμβριος 2002).
 


Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνη για:

  • την υποστήριξη της καλής λειτουργίας των δικτύων, των υπηρεσιών τηλεματικής και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε καθημερινή βάση,
  • την τεχνική υποστήριξη των χρηστών της πανεπιστημιακής κοινότητας,
  • την υλοποίηση των μεσο- και μακρο-πρόθεσμων στόχων όσον αφορά τις εφαρμογές και υπηρεσίες των παραπάνω τεχνολογιών, όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί,
  • την ευθύνη του προγραμματισμού και της ανάπτυξης των παραπάνω τεχνολογικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ορισμός στρατηγικής για την συνεχή μετεξέλιξη του σχεδιασμού υποδομών και υπηρεσιών, ανάπτυξη και παροχή αυτών των υπηρεσιών, διεκπεραίωση των απαραίτητων προμηθειών),
  • το συντονισμό όλων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εσωτερικού δικτύου, αιθουσών τηλε-εκπαίδευσης και εργαστηρίων πληροφορικής), με στόχο την ενοποίηση των υπηρεσιών τους και την ταχεία και πλήρη εκμετάλλευσή τους.
  • την κατάρτιση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων υποστήριξης, βελτιστοποίησης, αναβάθμισης και επέκτασης των παρεχομένων δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα,
  • τη διαμόρφωση προτάσεων για εξεύρεση πόρων για την αδιάλειπτη λειτουργία και συνεχή υποστήριξη των δικτυακών υποδομών, μέσω σχετικών χρηματοδοτούμενων δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • τον συντονισμό όλων των επί μέρους δράσεων που λαμβάνουν χώρα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σχετικά με τις παρεχόμενες δικτυακές και πληροφοριακές υπηρεσίες.

Helpdesk

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (Help-Desk) δέχεται αιτήματα υποστήριξης στο σύνδεσμο:

helpdesk.uop.gr


Η υπηρεσία Help-Desk υποστηρίζει όλους τους χρήστες σε αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν:

νέα σύνδεση στο δίκτυο τηλεματικής,
ακύρωση ή μεταφορά σύνδεσης,
βλάβη σύνδεσης,
εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού,
βλάβες στα παθητικά στοιχεία (πρίζες, καλώδια, patch panels, ...) ή στον ενεργό εξοπλισμό ( routers, switches, τηλεφωνικά κέντρα, ...) του δικτύου,
προβλήματα που αφορούν τις συνδέσεις WAN (Internet),
προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου (voice-mail, e-mail, name, www, ftp, dial-up).
Υποστήριξη σε χρήστες για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο

 

Προσωπικό

 
Τρίπολη    
Βοργιάς Γεώργιος  
Μαλής Ανδρέας    
Χριστοδημητροπούλου Μαρία    
     
Καλαμάτα    
Αγγουράς Γεώργιος    
Γαλιώτος Κωνσταντίνος    
Νικολόπουλος Σταύρος    
     
Πάτρα    
Καληντίρης Ιωάννης    
Ποταμιάνος Αντώνιος    
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος