Λίστες Πανεπιστημίου

Σε σχέση με τη διαχείριση των λιστών που παρέχονται από το listman.uop.gr, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες:

  1. Όλες οι εγγραφές στις λίστες θα πρέπει να γίνονται με τη συναίνεση των χρηστών. Επιτρέπεται η αποστολή πρόσκλησης για εγγραφή στη λίστα σε χρήστες, κατά μέγιστον μία φορά σε κάθε διακριτή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  2. Όλα τα μηνύματα που διακινούνται μέσω της λίστας πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την απεγγραφή από τη λίστα. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλαγή των ρυθμίσεων της λίστας έτσι ώστε να μην περιλαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
  3. Το μέγιστο όριο μεγέθους μηνύματος που επιτρέπεται να σταλεί από τη λίστα είναι 40 Kbytes. Απαγορεύεται η αύξηση του ορίου μεγέθους των μηνυμάτων που διακινούνται στη λίστα πέρα από αυτό το όριο. 
  4. Με βάση τις αρχικές ρυθμίσεις της κάθε λίστας, μηνύματα που προέρχονται από τις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί ως επιτρεπόμενοι αποστολείς μηνυμάτων, προωθούνται αυτόματα στα μέλη της λίστας χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τα μηνύματα να ελέγχονται από έναν διαχειριστή (moderator) πρέπει μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος να ορίσετε ότι τα μηνύματα τίθενται σε αναμονή, έως ότου εγκριθούν ή απορριφθούν από τον  διαχειριστή. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή θα πρέπει:
    • από το μενού Διαχείριση μελών να μεριμνήσετε ώστε για όλα τα μέλη να είναι ενεργός η επιλογή "μεσ" (μεσολάβηση).
    • από το μενού Επιλογές ιδιωτικότητας / Φίλτρα αποστολέα να τροποποιήσετε τη ρύθμιση Ενέργεια που πρέπει να γίνει όταν ένα μέλος το οποίο ελέγχεται από μεσολαβητή στέλνει μήνυμα στη λίστα σε Κράτηση.
  5. Απαγορεύεται η τροποποίηση των ρυθμίσεων της λίστας ώστε τα μηνύματα όλων των μελών να προωθούνται αυτόματα χωρίς μεσολάβηση.

Παράβαση των ανωτέρω κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων ή, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων, σε ανάκληση της λειτουργίας της λίστας.