Φιλοξενία Ιστοσελίδων

H υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τα οποία διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του δικτύου δεδομένων του ΠΠελ.

Οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν έναν κατάλογο (directory) με όνομα public_html στο home directory του λογαριασμού τους και μέσα σε αυτό να τοποθετήσουν τις σελίδες τους ή τον ιστότοπό τους. Το όνομα του αρχείου το οποίο θα αποτελεί την αρχική σελίδα πρέπει να είναι index.html.

Όροι χρήσης της υπηρεσίας

  • Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και συντήρηση των σελίδων του ιστότοπο και των ιστοσελίδων του.
  • Ο κάθε χρήστης ο οποίος διαθέτει ιστοσελίδα/ιστότοπο στους εξυπηρετητές του ΠΠελ. θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του συγκεκριμένου λογαριασμού.
  • το Κέντρο Δικτύων & Υπηρεσιών Τηλεματικής ΠΠελ. διατηρεί το δικαίωμα για προσωρινή διακοπή λειτουργίας του λογαριασμού, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ασφάλειας δικτύου ή/και υπηρεσιών ή/και πρόκλησης προβλημάτων τεχνικής φύσης σε τρίτους (εντός/εκτός του Δικτύου Τηλεματικής του ΠΠελ.) από κακή ή κακόβουλη χρήση του παρεχόμενου λογαριασμού.
  • Για κάθε πρόβλημα που πιθανά θα αντιμετωπίσει ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Κέντρο Δικτύων & Υπηρεσιών Τηλεματικής ΠΠελ. για την αποκατάσταση των προβλημάτων.
  • Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη και δεν επιτρέπεται να περιέχει υβριστικούς χαρακτηρισμούς, πορνογραφικό υλικό, εμπορικές διαφημίσεις ή προώθηση εμπορικών συμφερόντων, κ.λπ.