Γενική Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναπτύσσει, συντηρεί, διαχειρίζεται και επεκτείνει το δίκτυο δεδομένων και φωνής στα σημεία παρουσίας των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, παρέχοντας στους χρήστες του (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η λειτουργία του δικτύου αντανακλά τη συνεργασία του Ιδρύματος με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet (www.gunet.gr) και το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, www.grnet.gr- Δίκτυο κορμού του GUnet), για την παροχή υπηρεσιών Internet στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας διατηρείται η υψηλή τεχνογνωσία και παρακολουθούνται οι διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών. Ο υπεύθυνος φορέας για αυτές τις διαδικασίες είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής.